|

Programul Afaceri Interne

În cuprinsul Memorandumului de Înțelegere sunt precizate cadrul general de alocare al fondurilor, domeniile de finanțare, bugetele alocate, fiind definiți Operatorii de Programe (OP), Partenerii de Programe din Statul Donator (DPP) și Organizațiile Internaționale Partenere (IPO). Documentul de referință conține informații generale cu privire la modalitățile în care se vor constitui viitoarele relații dintre Statul Donator și Statul Beneficiar, precum și particularități privind ariile de programare în cadrul cărora vor fi implementate programele.

Astfel, pentru perioada de programare 2014-2021, Ministerul Afacerilor Interne deține calitatea de Operator de Program pentru Programul Afaceri Interne, și va gestiona un buget total de 28.235.294 EUR (reprezentând o alocare de peste 4.5 ori mai mare decât cea de care MAI a dispus în cadrul de programare MFN 2009-2014). Absorbția fondurilor nerambursabile reprezintă una dintre prioritățile fundamentale ale României, iar alocarea substanțială de din partea Statului Donator în perioada de programare 2014-2021 trebuie valorificată optim, aceasta reprezentând o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și societății românești, precum și un element central de sprijin al bugetului național.

Programul Afaceri Interne este structurat pe 3 arii de program – Aria 18 Azil și migrație” (buget 5,882,353 euro și cuprinde 1 proiect pre-definit și apeluri de proiecte), Aria 20 „Cooperare polițienească” (buget 11,764,706 euro și cuprinde 2 proiecte pre-definite) și Aria 23 „Intervenţie şi prevenire a dezastrelor” (buget 10,000,000 euro și cuprinde 2 proiecte pre-definite și apeluri de proiecte).

DFEN este punctul de contact al OP în relația cu autoritățile naționale și externe în ceea ce privește Programul Afaceri Interne.

 

Cadrul legal

În vederea stabilirii criteriilor de alocare, Norvegia, prin instituțiile sale abilitate (Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei (MAEN) și Oficiul Mecanismului Financiar (FMO – Financial Mechanism Office, cu sediul la Bruxelles), au stabilit coordonatele și procedurile necesare, precum și pașii de parcurs. FMO a elaborat documentul de sprijin al programării, denumit „Blue Book”, în care sunt descrise sectoarele și ariile de programare, precum și cerințele donatorilor cu privire la domeniile finanțabile în cadrul fiecărei arii.

OP a efectuat consultări cu factorii interesați (stakeholders) și cu promotorii de proiecte din cadrul MAI, fiind stabilite ideile de proiecte și identificate principalele activități ce urmează a fi întreprinse în cadrul acestora. Au fost purtate negocieri cu Punctul Național de Contact (PNC), cu partenerii de program din statul donator și cu FMO, fiind pregătită și formalizată Nota Conceptuală (Concept Note – reprezintă documentul care stă la baza elaborării Acordului de Program și care cuprinde, pe fiecare arie de program, descrierile proiectelor, ale obiectivelor generale și specifice (outcomes), ale rezultatelor și indicatorii (outputs), componenta bilaterală, alocările bugetare la nivel de proiecte și fonduri, etc.). Aceasta a fost aprobată de către finanțatori, și a stat la baza pregătirii Acordului de Program (AP – reprezintă echivalentul contractului de finanțare), document negociat cu PNC și FMO, încheiat între Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe și Ministerul Fondurilor Europene, și semnat la data de 19 iunie 2018). Concomitent cu Acordul de Program, Operatorul de Program – MAI a încheiat și semnat cu Ministerul Fondurilor Europene Acordul de Implementare al Programului, tot la data de 19 iunie 2018.

În cadrul Programului Afaceri Interne proiectele predefinite vor fi finanțate printr-un mecanism de refinanțare integral, iar cofinanțarea națională este de 15%.

 

Arii de program

 • nr. 18: „Azil și migrație”
 • nr. 20: „Cooperarea polițienească internațională și combaterea criminalității”
 • nr. 23: „Intervenție și prevenire a dezastrelor

 

Partenerii de program

Partenerii de Program din statele donatoare sunt entităţi publice responsabile cu politicile publice în diferite domenii şi cu o vastă experiență internațională în pregătirea şi implementarea programelor în domeniile respective și joacă un rol strategic în planificarea și implementarea programelor, precum și în facilitarea parteneriatelor la nivel de proiecte. Parteneriatele la nivel de program sunt reciproc avantajoase pentru entitățile implicate existând un transfer de cunoștințe, tehnologie, schimb de experiență şi bune practici.

Conform Memorandumului de Înțelegere, implementarea Programului Afaceri Interne va fi asigurată în parteneriat cu entități ale statului donator (MFAN, POD, DSB, UDI), precum și Consiliul Europei , în calitate de organizație internațională parteneră.

 

Proiecte predefinite

Implementarea Programului Afaceri Interne se va realiza practic printr-un număr de 5 proiecte predefinite, care vor fi completate cu apeluri de proiecte, astfel:

 1. Aria de Program 18 – Azil și migrație

      Proiect predefinit nr.1:  „Îmbunătățirea sistemului național de azil și migrație”

 • promotor de proiect: Inspectoratul General pentru Imigrări
 • buget total: 5.000.000 EUR

 

 1. Aria de Program 20 – Cooperare polițienească

     Proiect predefinit nr. 2:  „Consolidarea capacităților naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea criminalității”

 • promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliției Române
 • buget total: 8.941.176 EUR

      Proiect predefinit nr. 3:  „Combaterea infracțiunilor motivate de ură și a extremismului violent, cu accent pe populația Roma și creșterea calității serviciilor de poliție”

 • promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR)
 • buget total: 2.823.529 EUR

 

 1. Aria de program 23 – Intervenție și Prevenire a dezastrelor

      Proiect predefinit nr. 4: „Îmbunătățirea capacității de pregătire pentru o rezistență mai puternică la dezastre”

 • promotor de proiect: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
 • buget total: 5.000.000 EUR

      Proiect predefinit nr. 5: „Creșterea rezilienței și pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice”                       

 • promotor de proiect: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)
 • buget total: 3.500.000 EUR

 

Apeluri de proiecte

În afară de proiectele predefinite, Operatorul de Program va organiza 3 categorii de apeluri de proiecte, astfel:

 

 • Aria de program 18: apelurile de proiecte au în vedere susținerea proiectelor care contribuie la realizarea rezultatului (outcome) 1 al programului „Creșterea capacității instituționale și operaționale a autorităților române în domeniul gestionării azilului și migrației”
  • buget total: 882.353 EUR

 

 • Aria de program 23: apelurile de proiecte au în vedere susținerea proiectelor care contribuie la realizarea rezultatului (outcome) 4 al programului „Îmbunătățirea rezistenței la dezastre”
  • buget total: 882.353 EUR

 

 • Aria de program 23: apelurile de proiecte au în vedere susținerea proiectelor care contribuie la realizarea rezultatului (outcome) 5 al programului „Prevenirea și reducerea riscurilor și vulnerabilităților nucleare și radiologice”
  • buget total: 617.647 EUR

 

Operatorul de Program va publica pe la secțiunea „Apeluri deschise”ghidurile și condițiile necesare pentru depunerea apelurilor de proiecte, iar acestea vor fi selectate printr-o procedură competitivă transparentă.